RF连接器UHF.

UHF.

机械规格:

身体,坚果:黄铜镍
套圈:黄铜镍
联系方式:黄铜锡镍
绝缘体:Teflon.
垫圈:没有
耦合:螺纹
终止:压接或焊料

ADC部件号 描述 下载PDF.
U1D1T. PL-259压接插头RG58 / LMR200型
U1D4T. PL-259压接RG8 / 214 / LMR400型
U1D8T. PL-259压接RG8X / LMR240型
U1S4TS. PL-259焊点RG8 / 214 / LMR400型
UG-175. Reducer RG58 / LMR200类型
UG-176. Reducer RG8X LMR240类型
u10nt. UHF面板安装架焊锡尾巴
这些规范随时会在恕不另行通知时进行更改。