UF / UF-B

SIS.

描述:

PVC /尼龙在具有整体PVC夹套的平面配置中绝缘

应用程序:

  • 地下,潮湿,干燥或腐蚀性位置
  • 户外泵
  • 户外照明
ADC部件号 描述 下载PDF.
1402UFB. 14 AWG 2C与地面UFB
1202UFB. 12 AWG 2C与地面UFB
1002UFB. 10 AWG 2C与地面UFB
1402uf. 14 AWG 2C UF
1202uf. 12 AWG 2C UF
1002UF. 10 AWG 2C UF
这些规范随时会在恕不另行通知时进行更改。